Please wait. Loading...
 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε.

 

 

Α'  ΕΙΣΑΓΩΓΗ


 • Το 6ο Τακτικό Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε. που συνήλθε στην Αθήνα από τις 29-30 Μαΐου 1999 εγκρίνει το παρόν Πλαίσιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ο.Κ.Ο.Ε. σύμφωνα προς τη σχετική διάταξη (άρθρο 18) του Καταστατικού της Ομοσπονδίας.

 • Το Πλαίσιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ο.Κ.Ο.Ε. βασίζεται στο Καταστατικό της Ομοσπονδίας, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Καταστατικό Συνέδριο της 21 Μαΐου, 2005, κατά τη διάρκεια του οποίου έχει τροποποιηθεί και το παρόν Πλαίσιο Εσωτερικού Κανονισμού από το ίδιο Καταστατικό Συνέδριο.

 • Στόχος του παρόντος Πλαισίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ο.Κ.Ο.Ε. είναι η παραπέρα επεξεργασία και ερμηνεία προνοιών του Καταστατικού και η υιοθέτηση διαδικαστικών προνοιών που θα διευκολύνουν τη Λειτουργία της Ομοσπονδίας.

 • To Πλαίσιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ο.Κ.Ο.Ε. τροποποιήθηκε ομόφωνα στο 14ο Συνέδριο της ΟΚΟΕ στις 24 Μαΐου 2015.

 

 

Β'  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ

Στην Καταστατική πρόνοια (άρθρο 4 α 1) που προβλέπει ότι τα μέλη των σωματείων-μελών της Ο.Κ.Ο.Ε. είναι "εγκατεστημένοι μόνιμα στην Ελλάδα", διευκρινίζεται ότι αυτό νοεί άτομα 18 ετών και άνω που κατά τις διατάξεις της Κυπριακής Νομολογίας τελούν υπό το καθεστώς της μόνιμης μετανάστευσης στο εξωτερικό. Με αυτή την έννοια διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές που έρχονται από την Κύπρο και τελούν υπό το καθεστώς της προσωρινής μετανάστευσης δεν καλύπτονται.

Κατά συνέπεια όσα τυχόν σωματεία-μέλη της Ο.Κ.Ο.Ε. έχουν μέλη που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία, δεν θα υπολογίζουν στις σχέσεις τους με την Ο.Κ.Ο.Ε. τα άτομα αυτά. Δηλαδή τα άτομα αυτά δεν θα μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα εκλέγειν, εκλέγεσθαι και εκπροσώπησης στην Ο.Κ.Ο.Ε.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε.

Στην Καταστατική πρόνοια (άρθρο 7 ΙΙ α) που προβλέπει ότι το Συνέδριο "συνέρχεται κάθε δύο χρόνια", διευκρινίζεται ότι αυτό θα είναι την Άνοιξη του έτους κατά το οποίο θα συνέρχονται τα όργανα του Παγκόσμιου Κινήματος Αποδήμων Κυπρίων.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διευκρινίζεται ότι η καταστατική πρόνοια που προβλέπει λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία (άρθρο 8γ) θα εφαρμόζεται ως εξής:

 • Οι αποφάσεις θα επιδιώκεται να λαμβάνονται με ομοφωνία (με την οποία νοείται η μη ύπαρξη ενεργούς αντίρρησης). Σε περίπτωση μη επίτευξης ομοφωνίας οι αποφάσεις θα παίρνονται με ψηφοφορία. Στη διάρκεια της ψηφοφορίας θα επιδιώκεται η επίτευξη απόλυτης πλειοψηφίας, και αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα διεξάγεται ψηφοφορία σε δεύτερο γύρο μεταξύ των δύο επικρατέστερων προτάσεων, και θα επικρατεί η σχετικά πλειοψηφούσα.

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Διευκρινίζεται ότι η καταστατική πρόνοια που προβλέπει την ύπαρξη εξουσιοδοτήσεων (άρθρο 8δ) θα εφαρμόζεται ως εξής:

 • Η εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του / της εξουσιοδοτούντα από αρμόδιες Δημόσιες αρχές ή τον / την Πρόεδρο και το / τη Γραμματέα και σφραγίδα του σωματείου και ημερομηνία μέχρι και την προηγουμένη του Συνεδρίου.

 • Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα δίδονται εξουσιοδοτήσεις μόνο από παρόντα και νομιμοποιηθέντα σύνεδρο που αποχωρεί για κάποιους λόγους, σε σύνεδρο από το ίδιο σωματείο.

 

ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ

Επισημαίνοντας ότι για την εκλογή των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής ισχύουν οι καταστατικές πρόνοιες του Άρθρου 10 παράγραφος δ, διευκρινίζεται ότι όπου το Καταστατικό προβλέπει το Εκλογικό Σύστημα της Απλής Αναλογικής, σαν μέσου εκλογής των διάφορων οργάνων (Προεδρείο του Συνεδρίου, Εφορευτική Επιτροπή), αυτό θα εφαρμόζεται ως εξής:

 • οι εκλογείς θα έχουν το δικαίωμα επιλογής ενός και μόνο από τα υποψήφια μεμονωμένα άτομα ή τους συνδυασμούς ατόμων με σημείωση στο πλαίσιο που θα υπάρχει κάτω από την επιλεγισόμενη υποψηφιότητα της παρακάτω ένδειξης επιλογής: (+) ή (χ) ή (ν). Ψηφοδέλτια που θα βρεθούν με περισσότερες της μίας ένδειξης επιλογής (στο πλαίσιο που θα υπάρχει κάτω από την επιλεγισόμενη υποψηφιότητα) ή οποιαδήποτε άλλη λέξη, σήμα ή ένδειξη σε κάποιο σημείο του ψηφοδελτίου θα θεωρούνται ΑΚΥΡΑ. Ψηφοδέλτια που δεν θα περιέχουν καμιά ένδειξη επιλογής και δεν θα αναγράφουν οτιδήποτε θα θεωρούνται ΛΕΥΚΑ.

 • Οι εκλογείς θα έχουν ακόμα το δικαίωμα σταυροδότησης των ατόμων που προτιμούν από κάποιο συνδυασμό ατόμων που επέλεξαν και μόνο σ' αυτό (άλλως το ψηφοδέλτιο θα θεωρείται ΑΚΥΡΟ). Η σταυροδότηση γίνεται με αναγραφή δίπλα στο όνομα του / της επιλεγισόμενου ατόμου της παρακάτω ένδειξης επιλογής: (+) ή (χ) ή (ν). Δίδεται η δυνατότητα σταυροδότησης από 0 έως τόσα άτομα όσα είναι το υπό εκλογή όργανο. Αν βρεθεί ψηφοδέλτιο με σταυροδότηση περισσοτέρων ατόμων, οι σταυροί αυτοί δεν θα λογίζονται και το ψηφοδέλτιο θα μετρά μόνο υπέρ του συνδυασμού. Δεν υπάρχει η δυνατότητα σταυροδότησης ατόμων από διαφορετικούς συνδυασμούς ατόμων ή μεμονωμένων υποψηφίων, καθώς τέτοια ψηφοδέλτια θα θεωρούνται άκυρα.

 • Για την εκλογή Προεδρείου του Συνεδρίου και Εφορευτικής Επιτροπής οι ψηφοφορίες θα μπορούν να γίνονται και με ανάταση χεριών των νομιμοποιηθέντων συνέδρων, εκτός αν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία κατά τα παραπάνω από τουλάχιστον το 1/3 (ένα τρίτο) των συνέδρων.

 • Μετά το πέρας κάθε εκλογής η κατανομή των εδρών του υπό εκλογή οργάνου θα γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: θα προστίθενται το σύνολο των εγκύρων (μη λαμβανομένων υπόψη των λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων) και θα διαιρείται δια του αριθμού των θέσεων του υπό εκλογή οργάνου. Το πηλίκο που προκύπτει, στρογγυλοποιημένο προς τα κάτω, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός ατόμων καταλαμβάνει τόσες θέσεις, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό εγκύρων ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία θέση. Αδιάθετες θέσεις που παραμένουν μετά την παραπάνω κατανομή, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών ατόμων ή μεμονωμένων υποψηφίων που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψήφων. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει την κατανομή των θέσεων του υπό εκλογή οργάνου.

 • Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή καταμετρά την εσωτερική σταυροδότηση ατόμων του κάθε συνδυασμού, και ανακηρύσσει τη σειρά επιλογής τους. Τα επιλεγέντα άτομα θα καταλαμβάνουν κατά σειρά τις θέσεις που πήρε ο αντίστοιχος συνδυασμός, ενώ τα υπόλοιπα άτομα κάθε συνδυασμού θα θεωρούνται αναπληρωματικοί και θα έχουν τη δυνατότητα κατάληψης της θέσης, όταν αυτή εκκενωθεί για οποιοδήποτε λόγο.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Για την καλύτερη οργάνωση των εκλογικών διαδικασιών των διάφορων οργάνων που προβλέπει το καταστατικό διευκρινίζεται ότι:

 • Σε όσες γεωγραφικές ενότητες (νομούς) θα υπάρχουν πέραν του ενός πλήρη σωματεία-μέλη, με μέριμνα του Κ.Σ. της Ο.Κ.Ο.Ε. θα διοργανώνεται κοινή εκλογική διαδικασία με κοινή κάλπη, κοινή εφορευτική επιτροπή, κοινούς εκλογικούς καταλόγους για την εκλογή των αντιπροσώπων στο Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε. με το σύστημα της απλής αναλογικής όπως προβλέπει το Καταστατικό της Ο.Κ.Ο.Ε. (Η κοινή Εφορευτική Επιτροπή θα απαρτίζεται από το σύνολο των Εφορευτικών Επιτροπών των συμμετεχόντων σωματείων).

Σε κάθε περίπτωση στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη (όπου αντίστοιχα τα ιδρυτικά μέλη είναι 5 και 2) ακόμα και σε περίπτωση ενοποίησης, συγχώνευσης ή διάλυσης ενός ή περισσοτέρων ιδρυτικών σωματείων-μελών  θα εκλέγεται ένας / μία (1) αντιπρόσωπος ανά 25 μέχρι τον αριθμό των 500 και 200 ψηφισάντων αντίστοιχα.

 • δικαίωμα υποψηφιότητας θα έχουν μεμονωμένα άτομα ή συνδυασμοί ατόμων (μέχρις αριθμού διπλασίου του υπό εκλογή οργάνου). Οι υποψήφιοι θα δύνανται για λόγους διάκρισης των υποψηφιοτήτων τους να θέτουν σαν κεφαλίδα κάποια ονομασία της επιλογής τους. Όπου αυτό δεν συμβεί, κατά την κατάρτιση του ψηφοδελτίου θα δίδεται σε αυτούς η κεφαλίδα του / της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΔΕ (για μεμονωμένα άτομα) και ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΔΕ (για συνδυασμούς ατόμων).

 • Σε κάθε ψηφοφορία θα διασφαλίζεται το απόρρητο της επιλογής κάθε ψηφοφόρου. Τα ψηφοδέλτια θα μπαίνουν σε φάκελα, θα σφραγίζονται και θα υπογράφονται από τον / την Προεδρεύοντα της Εφορευτικής Επιτροπής (ή του οργάνου που διενεργεί τις εκλογές). Κανένας φάκελος δεν θα περιέχει παραπάνω από ένα ψηφοδέλτια. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση (κανένα ή περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια) η ψήφος αυτή θα θεωρείται άκυρη.

 • Η Εφορευτική Επιτροπή (ή του όργανο που διενεργεί τις εκλογές) θα παραλαμβάνει το εκλογικό υλικό (κατάλογο ψηφοφόρων, ψηφοδέλτια, σφραγίδα και κάλπη - την οποία αφού ελέγξει θα σφραγίσει) και θα κηρύσσει την έναρξη και το πέρας της ψηφοφορίας.

 • Οποιεσδήποτε ενστάσεις συζητιούνται από την Εφορευτική Επιτροπή.

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.   Στην Καταστατική πρόνοια (άρθρο 11) που προβλέπει τη συγκρότηση του Κ.Σ., διευκρινίζεται ότι αν κατά την κατάρτιση ή την διάρκεια της θητείας του Κ.Σ. κριθεί ότι για λόγους καλύτερης κατανομής ευθυνών στο Κ.Σ. απαιτείται η δημιουργία θέσεων όπως: Α' Αντιπροέδρου, Β' Αντιπροέδρου, ή Αντιπροέδρου, κλπ., το Κ.Σ. με απόφαση του μπορεί με βάση τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας να επιλέξει άτομα που θα αναλάβουν τις παραπάνω ευθύνες, καθορίζοντας τις αρμοδιότητες τους.

2.   Στην Καταστατική πρόνοια (άρθρο 11) που προβλέπει ότι μεταξύ των μελών του εκλέγονται Αντιπροεδρίες κατά περιοχές, διευκρινίζεται ότι ο χώρος των περιοχών αυτών είναι:

Ø      Αττικής = το Λεκανοπέδιο Αττικής, Πειραιάς & Νήσοι

Ø      Στερεά Ελλάδα = όλοι οι νομοί της Στερεάς Ελλάδας πλην Αττικής και Αιτωλοακαρνανίας

Ø      Κεντρική Ελλάδα = όλοι οι νομοί της Θεσσαλίας

Ø      Κεντρική Μακεδονία: οι νομοί Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πιερίας, & Σερρών

Ø      Δυτική Μακεδονία: οι νομοί Ημαθίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας

Ø      Ανατολική Μακεδονία & Θράκη = όλοι οι νομοί της Ανατολικής Μακεδονίας (Δράμα, Καβάλα) και της Θράκης

Ø      Βορειο-Δυτική Ελλάδα = όλοι οι νομοί της Ηπείρου και η Κέρκυρα

Ø      Νότιο-Δυτική Ελλάδα = όλοι οι νομοί της Πελοποννήσου, οι Ιόνιοι Νήσοι πλην Κέρκυρας και η Αιτωλοακαρνανία

Ø      Αιγαίου και Νήσων = όλοι οι Νήσοι του Αιγαίου και η Κρήτη

Η περιφερειακή Επιτροπή της Ο.Κ.Ο.Ε. στην Αττική δεν θα εκλέγει Αντιπρόεδρο της περιφέρειας, εφόσον ο / η Πρόεδρος & / ή ο / η Αναπληρωτής Πρόεδρος είναι από την Αττική.

Σε κάθε περίπτωση το Κεντρικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση του μπορεί να μη πληρώσει κάποια από αυτές τις θέσεις ή και να τροποποιήσει τις γεωγραφικές περιοχές.

3. Στην Καταστατική πρόνοια (άρθρο 11) που προβλέπει ότι μεταξύ των μελών του Κ.Σ. οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι αποτελούν την Εκτελεστική Γραμματεία διευκρινίζεται ότι:

 • από τα μέλη της οι: Πρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Αναπληρωτής Γραμματέας, Οργανωτικός Γραμματέας και Ταμίας, (ή αν αυτό αποφασιστεί: Α' Αντιπρόεδρος, Β' Αντιπρόεδρος, κλπ.) θα αποτελούν την Κεντρική Εκτελεστική Γραμματεία που θα συνέρχεται σε συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα

 • θα πληρούται η εκλογή των Αντιπροεδριών κατά τόπους, εφόσον έχουν εκλεγεί στο Κ.Σ. άτομα που προέρχονται από τους αντίστοιχους νομούς (όπως περιγράφονται παραπάνω). Άλλως η εκπροσώπηση της περιφέρειας θα τίθεται υπό την ευθύνη του / της Προεδρεύοντα της αντίστοιχης περιφερειακής επιτροπής, που θα καλείται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Κ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 • Στην Καταστατική πρόνοια (άρθρο 11) που προβλέπει τον ανοιχτό χαρακτήρα των συνεδριάσεων του Κεντρικού Συμβουλίου, διευκρινίζεται ότι θα προσκαλούνται στις συνεδριάσεις με δικαίωμα λόγου και προτάσεων (χωρίς δικαίωμα ψήφου) οι εκπρόσωποι της Ο.Κ.Ο.Ε. στα διάφορα Τριτοβάθμια όργανα που συμμετέχει (Π.ΟΜ.Α.Κ., Π.Σ.Ε.Κ.Α., ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Α., Σ.Α.Ε. κλπ), εφόσον δεν είναι εκλεγμένα μέλη του Κ.Σ.

4.  Η θητεία του νεοεκλεγέντος Κ.Σ. θα αρχίζει από την ημερομηνία σύγκλησης της πρώτης συνεδρίας του για τη συγκρότηση. Μέχρι τότε το απερχόμενο Κ.Σ. θα διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις τις Ο.Κ.Ο.Ε.

 

 

Γ'  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ


Τα διάφορα όργανα της Ο.Κ.Ο.Ε. θα συνεδριάζουν ακολουθώντας τους παρακάτω κανόνες διαδικασιών συνεδρίασης:

1.   Ο / Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ. Των διάφορων συνεδριάσεων θα προΐσταται ο / η αντίστοιχος Πρόεδρος του οργάνου (ή ο / η αναπληρωτής του / της), όπως σχετικά προβλέπει το Καταστατικό. Ο / Η Προεδρεύων του οργάνου έχει την υποχρέωση να είναι αμερόληπτος / η στις υπό συζήτηση διαδικασίες, έτσι ώστε να μη παρεμβαίνει από τη θέση του / της Προέδρου στην ουσία των συζητήσεων, τηρώντας όλες τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού Διαδικασιών Συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένου του / της εαυτού του / της.

2.   Ο / Η Προεδρεύων έχει την υποχρέωση να δίδει το λόγο όπως προβλέπει ο παρόν Κανονισμός Διαδικασιών Συνεδριάσεων, να φροντίζει να μη διακόπτονται οι ομιλητές (εκτός όπως προβλέπει ο παρόν Κανονισμός Διαδικασιών Συνεδριάσεων), να τηρεί το χρονοδιάγραμμα και τα χρονικά όρια ομιλιών, καθώς και κάθε άλλη πρόνοια που προβλέπεται παρακάτω.

3.   ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ. Η διαδικασία προβλέπει την έγκριση στην αρχή, ημερησίας διάταξης και χρονοδιαγράμματος / προγράμματος εργασιών. Για κάθε  επί  μέρους  θέμα  θα  ανακοινώνεται  (όταν  υπάρχει)  ο / η εισηγητής / τρια και θα ανοίγει κατάλογος ομιλητών. Λαμβάνοντας υπόψη το όλο πρόγραμμα και το χρόνο εισήγησης, ο / η Προεδρεύων θα προτείνει στην αρχή κάθε θέματος το χρόνο των πρωτομιλιών. Στη συνέχεια θα ανοίγει κατάλογο δευτερομιλιών και θα προτείνει τον αντίστοιχο χρόνο δευτερομιλιών και κλεισίματος από τον / την εισηγητή / τρια. Θα τηρεί απαρέκλητα τα χρονικά αυτά όρια.

4.   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ. Δικαίωμα λόγου έχουν όλα τα εκλεγμένα τακτικά μέλη του οργάνου. Οι παρατηρητές και προσκεκλημένοι θα μπορούν να μιλούν με συμπερίληψη τους στον κατάλογο ομιλητών εφόσον το ζητήσουν ή όταν προβλέπεται από το Καταστατικό και τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό. Για κάθε θέμα της διαδικασίας ή της ημερήσιας διάταξης θα ανοίγει κατάλογος ομιλητών και θα κλείνει πριν την έναρξη του θέματος. Ο / Η Προεδρεύων θα έχει το δικαίωμα να συμπεριλάβει εαυτόν / την στο κατάλογο ομιλητών και κατά τη στιγμή της ομιλίας του / της θα παραχωρεί την Προεδρία στον / στην αναπληρωτή του / της.

5.   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. Επί κάθε θέματος διαδικασίας ή ημερησίας διάταξης θα κατατίθενται ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ή ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ). Ο / Η Προεδρεύων θα συγκεντρώνει τις ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και αφού ομαδοποιήσει όσες είναι παρεμφερείς, θα τις θέτει μια προς μια προς συζήτηση, ακολουθώντας ως παραπάνω τα του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΟΜΙΛΗΤΩΝ και των ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ. Κατά τη συζήτηση κάθε ΠΡΟΤΑΣΗΣ, ο / η Προεδρεύων θα συγκεντρώνει ακόμα τις ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ των προτάσεων, ώστε στο τέλος να τις ενσωματώνει σε μια συνολική προς έγκριση ΠΡΟΤΑΣΗ.

6.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ και ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Ο / Η Προεδρεύων έχει την ευθύνη, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα των απόψεων και εμπειριών, να επιδιώκει την έγκριση προτάσεων με όσο πιο δυνατόν συναινετικές διαδικασίες. Έτσι θα επιδιώκει την επίτευξη ΟΜΟΦΩΝΙΑΣ που νοείται σαν η απουσία ενεργητικής αντίρρησης. Οποτεδήποτε αυτό δεν είναι δυνατό θα ακολουθηθεί η διαδικασία ψηφοφορίας.  Θα τίθενται πρώτα σε ψηφοφορία οι μη αποδεκτές από τον / την εισηγητή / τρια ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και στη συνέχεια η τελικώς διαμορφωθείσα ΠΡΟΤΑΣΗ.

7.   ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Οι διαδικασίες κάθε οργάνου θα καταγράφονται σε πρακτικά. Στα πρακτικά υποχρεωτικά  θα καταγράφονται:  ο χρόνος, το Προεδρείο,  η ημερήσια διάταξη, οι εισηγήσεις / προτάσεις / τροποποιήσεις, η ακολουθούμενη διαδικασία, τα αποτελέσματα ψηφοφοριών, οι αποφάσεις. Όπου αυτό κριθεί σκόπιμο από το Προεδρείο ή ζητηθεί δυνατόν θα καταγράφεται σύντομη περίληψη των θέσεων και απόψεων κατά τη συζήτηση. Στα τηρούμενα πρακτικά θα έχουν το δικαίωμα όλοι οι συμμετέχοντες της διαδικασίας, εφόσον το επιθυμούν, να αναγράφουν (με σύντομο γραπτό σημείωμα τους που θα δίδεται στον / στην Προεδρεύοντα) τη θέση τους ή τη διαφωνία τους ή τις παρατηρήσεις τους.

8.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στον / στην Προεδρεύοντα, οπότε θα διακόπτεται κατά την υποβολή τους η ροή της διαδικασίας ή ομιλίας, εφόσον ο / η υποβάλλων την πρόταση έχει και την υποστήριξη 3 άλλων συμμετεχόντων (προκειμένου περί του Συνεδρίου) ή 1 άλλου / ης συμμετέχοντα (προκειμένου για όλα τα άλλα όργανα της Ομοσπονδίας). Οι προτάσεις αυτές θα συζητούνται επί 2 λεπτά, με εισηγητή τον / την υποβάλλοντα, και ομιλητή ένα άτομο αντίθετης άποψης. Κατά τη διάρκεια ψηφοφοριών δεν θα γίνονται δεκτές ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Κάθε ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ θα συζητιέται ξεχωριστά. Οι ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ που θα αναγνωρίζονται (κατά σειρά σπουδαιότητας) είναι ενδεικτικά οι εξής:

 • διαδικαστική πρόταση μομφής κατά του / της Προεδρεύοντα (στη διάρκεια της συζήτησης της οποίας προεδρεύει ο / η Αναπληρωτής του / της)

 • διαδικαστική πρόταση επί του Καταστατικού (αφορά θέματα Καταστατικού ή Εσωτερικού Κανονισμού)

 • διαδικαστική πρόταση διαφωνίας με απόφαση του / της Προεδρεύοντα (π.χ. προτεινόμενο χρόνο, κλείσιμο κατάλογου ομιλητών, κ.ά.)

 • διαδικαστική πρόταση επί της ημερήσιας διάταξης

 • διαδικαστική πρόταση αποβολής ατόμου που παρακωλύει τη διαδικασία

 • διαδικαστική πρόταση επί προσωπικού (αφορά κάποιο συγκεκριμένο θιγόμενο άτομο)

 • διαδικαστική πρόταση πληροφορίας (αφορά ενημέρωση για κάποια πτυχή του υπό συζήτηση θέματος που μπορεί να είναι άγνωστη ή να μην έχει ληφθεί υπόψη)

 • διαδικαστική πρόταση διακοπής των εργασιών για κάποιο χρονικό διάστημα

 • διαδικαστική πρόταση διακοπής του υπό συζήτηση θέματος ή αναβολής του για άλλο χρόνο

 • διαδικαστική πρόταση παραπομπής του υπό συζήτηση θέματος σε κάποια επιτροπή ή άλλο όργανο

 • διαδικαστική πρόταση διακοπής της συζήτησης για να αρχίσει η διαδικασία ψηφοφορίας

 • διαδικαστική πρόταση να μη ληφθεί απόφαση.

 

 

Δ'  ΝΕΟΛΑΙΑ Ο.Κ.Ο.Ε.


1.      Με βάση τη σχετική έγκριση του «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. και των Τμημάτων Νεολαίας των Σωματείων - Μελών» από το Κ.Σ., τους αντιπροσώπους του 7ου Συνεδρίου της Ο.Κ.Ο.Ε. και τα σωματεία μέλη, ιδρύθηκε η Νεολαία Ο.Κ.Ο.Ε. ως μόνιμη επιτροπή της Ο.Κ.Ο.Ε. με πρόβλεψη να εξουσιοδοτηθεί το Προσυνέδριο της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. να επεξεργαστεί παραπέρα και να εγκρίνει τον «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας» .

2.      Το 9ο Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε. εγκρίνει και υιοθετεί τον τελικό «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. και των Τμημάτων Νεολαίας των Σωματείων - Μελών» ως ορίζει το άρθρο 18 του Καταστατικού της Ο.Κ.Ο.Ε.

3.      Για σκοπούς συντονισμού και συνεργασίας θα προσκαλούνται στις συνεδριάσεις του Κ.Σ. της Ο.Κ.Ο.Ε. ο / η Πρόεδρος, ο / η Γενικός Γραμματέας και ο / η Οικονομικός Υπεύθυνος της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. όπως και αντίστοιχα θα προσκαλούνται στις συνεδριάσεις του Κ.Σ. της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. ο / η Πρόεδρος, ο / η Γενικός Γραμματέας και ο / η Ταμίας της Ο.Κ.Ο.Ε.

4.      Στα Συνέδρια της Ο.Κ.Ο.Ε. ή της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. θα προσκαλούνται αντίστοιχα τα μέλη των Κ.Σ. της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. ή της Ο.Κ.Ο.Ε.

5.      Η Νεολαία Ο.Κ.Ο.Ε. θα διατηρεί σφραγίδα όμοια με εκείνη της Ο.Κ.Ο.Ε. (όπου θα προστίθεται η λέξη ΝΕΟΛΑΙΑ και θα αναγράφεται  το έτος ίδρυσης: 2002).

6.      Υπό την εποπτεία του / της Ταμία της Ο.Κ.Ο.Ε. θα γίνεται η διαχείριση των οικονομικών που αφορούν τη Νεολαία Ο.Κ.Ο.Ε. Στις ετήσιες καταστάσεις για την εφορία, και τους οικονομικούς απολογισμούς προς τα Συνέδρια της Ο.Κ.Ο.Ε. τα αποτελέσματα της διαχείρισης θα εντάσσονται στις οικονομικές καταστάσεις της Ο.Κ.Ο.Ε. Τα οικονομικά της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. θα υπόκεινται στον έλεγχο της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ο.Ε.

 

 

Ε'  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε.


1.      Ιδρύονται οι παρακάτω Περιφερειακές Επιτροπές ως μόνιμες επιτροπές της Ο.Κ.Ο.Ε. :

 • ΑΤΤΙΚΗΣ = με συμμετοχή των μελών του Κ.Σ. και των σωματείων μελών που προέρχονται από το Λεκανοπέδιο Αττικής, Πειραιά & Νήσων

 • ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ = με συμμετοχή των μελών του Κ.Σ. και των σωματείων μελών που προέρχονται από τους νομούς της Στερεάς Ελλάδας πλην Αττικής και Αιτωλοακαρνανίας

 • ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ = με συμμετοχή των μελών του Κ.Σ. και των σωματείων μελών που προέρχονται από τους νομούς της Θεσσαλίας

 • ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ= με συμμετοχή των μελών του Κ.Σ. και των σωματείων μελών που προέρχονται από τους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας

 • ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ = με συμμετοχή των μελών του Κ.Σ. και των σωματείων μελών που προέρχονται από τους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας

 • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ = με συμμετοχή των μελών του Κ.Σ. και των σωματείων μελών που προέρχονται από τους νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • ΒΟΡΕΙΟ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ = με συμμετοχή των μελών του Κ.Σ. και των σωματείων μελών που προέρχονται από τους νομούς της Ηπείρου και της Κέρκυρας

 • ΝΟΤΙΟ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ = με συμμετοχή των μελών του Κ.Σ. και των σωματείων μελών που προέρχονται από τους νομούς της Πελοποννήσου, των Ιόνιων Νήσοι πλην Κέρκυρας και της Αιτωλοακαρνανίας

 • ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΩΝ = με συμμετοχή των μελών του Κ.Σ. και των σωματείων μελών που προέρχονται από τους νομούς των Νήσων του Αιγαίου και της Κρήτης.

2.     Με απόφαση του Κ.Σ. και εφόσον οι πρακτικές ανάγκες το απαιτούν οι παραπάνω Περιφερειακές Επιτροπές δύνανται να τροποποιηθούν.

3.     Στις Περιφερειακές Επιτροπές ανατίθεται ο ρόλος του συντονισμού μεταξύ των σωματείων της περιφέρειας & το Κ.Σ. της Ο.Κ.Ο.Ε., και της εκπροσώπησης της Ο.Κ.Ο.Ε. στα αντίστοιχα περιφερειακά όργανα και φορείς.

4.      Οι Περιφερειακές Επιτροπές θα συνεδριάσουν εντός τετραμήνου από τη συγκρότηση του Κ.Σ., και περαιτέρω τακτά τουλάχιστον ανά εξάμηνο.

5.      Τα σωματεία μέλη θα εκπροσωπούνται στην αντίστοιχη Περιφερειακή Επιτροπή από τον / την Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα τους ή τον / την αναπληρωτή τους.

6.      Όπου υπάρχει από το Κ.Σ. εκλεγμένος περιφερειακός Αντιπρόεδρος, θα αναλαμβάνει να προεδρεύει της Περιφερειακής Επιτροπής. Σε περίπτωση απουσίας του / της  η Περιφερειακή Επιτροπή στην πρώτη Συνεδρίαση της θα εκλέγει από τα μέλη της Προεδρεύοντα, που θα καλείται στις συνεδριάσεις του Κ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

 

ΣΤ’  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΚΟΕ

      Με το παρόν Πλλαίσιο Εσωτερικού Κανονισμού, το Κ.Σ. της Ο.Κ.Ο.Ε. εξουσιοδοτείται να δημιουργήσει Επιτροπές Δραστηριοτήτων που θα στελεχώνονται από τα μέλη του Κ.Σ. και μέλη των σωματείων μελών, με στόχο την υλοποίηση των διάφορων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της Ο.Κ.Ο.Ε. Οι επιτροπές Δραστηριοτήτων θα λειτουργούν με ομοφωνία, στα πλαίσια των κατευθυντήριων αποφάσεων του Συνεδρίου  και του Κ.Σ. της Ο.Κ.Ο.Ε. Οι αποφάσεις των Επιτροπών Δραστηριοτήτων τελούν υπό την αίρεση του Κ.Σ. Κάθε διαφωνία θα παραπέμπεται για συζήτηση στο Κ.Σ.

           Οι επιτροπές Δραστηριοτήτων της Ο.Κ.Ο.Ε. θα έχουν ανοιχτό χαρακτήρα, για συμμετοχή όσων μελών της  Ο.Κ.Ο.Ε. ενδιαφέρονται.

            Δημιουργούνται οι παρακάτω επιτροπές Δραστηριοτήτων:

Α.  Προβολής Κυπριακού, Δημοσίων Σχέσεων & συνεργασίας με Κυπριακούς & Ελλαδικούς φορείς, το Κυπριακό Παροικιακό κίνημα

Β.  Διαφώτισης, Τύπου, Διαδικτύου

Γ.   Εκδηλώσεων, Πολιτιστικών και Αθλητικών δραστηριοτήτων

Δ.  Οργανωτικών, οικονομικών. διαχείρισης και αναβάθμισης του οικήματος της «Κυπριακής Εστίας»

Ε.  Συνδικαλιστικών, Παροικιακών, Εκπαιδευτικών, Προσφυγικών θεμάτων & Αλληλεγγύης & Κοινωνικής Πρόνοιας.

Στ.  Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε.

Με εξαίρεση την Επιτροπή Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. που έχει δικά της όργανα και αυτονομία (της οποίας το Κ.Σ. εκλέγεται απευθείας σε συνέδρια που διοργανώνονται κάθε δύο χρόνια στο ενδιάμεσο της θητείας του Κ.Σ., από τα μέλη της Ο.Κ.Ο.Ε. ηλικίας 18-30 ετών και σύμφωνα προς τον «Εσωτερικό Κανονισμό της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. και των Τμημάτων Νεολαίας των Σωματείων Μελών»), αποφασίζεται ότι για κάθε άλλο Γραφείο Δραστηριοτήτων της Ο.Κ.Ο..Ε. και με στόχο την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία του, θεσπίζεται η δημιουργία θέσης / θέσεων υπευθύνου / νων. Οι Υπεύθυνοι παρακολουθούν και συντονίζουν τη δραστηριότητα του εκάστοτε Γραφείου Δραστηριοτήτων και αναφέρονται στο Κ.Σ. Οι υπεύθυνοι αποφασίζονται σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

Θα λειτουργήσει και ad-hoc Επιτροπή Καταστατικού & Εσωτερικού Κανονισμού με στόχο την επικαιροποίηση του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της Ο.Κ.Ο.Ε.

 

Ζ’  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε.

Για την καλύτερη οργάνωση των οικονομικών της Ο.Κ.Ο.Ε. θα τηρούνται τα παρακάτω:

 • Τα ανελαστικά έξοδα (Τηλεφωνία, Ιντερνετ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Κοινόχρηστα, Υποχρεώσεις προς εφορία) θα πληρώνονται με ευθύνη του Ταμία
 • Κάθε άλλο έξοδο ως 1.000 Ευρώ θα απαιτεί προέγκριση με διπλή υπογραφή των: Προέδρου/ ή Αναπλ. Προέδρου και Γεν. Γραμματέα / Οργαν. Γραμματέα. Το φύλο προέγκρισης θα ετοιμάζει και θα υπογράφει ο/η Ταμίας, και θα επισυνάπτεται του παραστατικού.
 • Για ποσά εξόδων από 1.000 ως 4.000 € θα απαιτείται προέγκριση με υπογραφή των μελών της Κ.Εκτ.Γρ. Το φύλο προέγκρισης θα ετοιμάζει και θα υπογράφει ο/η Ταμίας, και θα επισυνάπτεται του παραστατικού.
 • Για ποσά εξόδων μεγαλύτερα των 4.000 € θα απαιτείται προέγκριση του Κ.Σ. Το φύλο προέγκρισης θα ετοιμάζει και θα υπογράφει ο/η Ταμίας, και θα επισυνάπτεται του παραστατικού.
 • Για έξοδα μεγαλύτερα των 1.000 € θα αναζητούνται τουλάχιστον δύο ο προσφορές, και θα επισυνάπτεται του παραστατικού.
 • Για τα  έσοδα από χορηγίες και επιχορηγήσεις και την χρήση και κατανομή τους θα ενημερώνονται οι: Πρόεδρος/ ή Αναπλ. Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας / Οργαν. Γραμματέας. Το φύλο προέγκρισης θα ετοιμάζει και θα υπογράφει ο/η Ταμίας, και θα επισυνάπτεται του παραστατικού.
 • Οι πληρωμές θα επιδιώκεται να γίνονται μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της Ο.Κ.Ο.Ε. Το σύστημα υπογραφών που θα δεσμεύουν την Ο.Κ.Ο.Ε. θα αποφασίζεται από το Κ.Σ.
 • Το Ταμείο / Περιουσιολόγιο της Ο.Κ.Ο.Ε. κλπ θα είναι μηχανογραφημένα.

 

 

Η’ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

 Καθιερώνεται η χρήση τηλεδιασκέψεων για τις συνεδριάσεις των διαφόρων οργάνων της Ο.Κ.Ο.Ε. (Κ.Εκτ.Γρ., Εκτ.Γρ, Κ.Σ., Ε.Ε., Περιφερειακές επιτροπές, Επιτροπές Δραστηριοτήτων της Ο.Κ.Ο.Ε.).

 1. Ειδικά για τις συνεδριάσεις του Κ.Σ., όταν άτομο που απουσιάζει συμμετέχει με τηλεδιάσκεψη θα λογίζεται ως παρόν.
 1. Θα λαμβάνεται πρόνοια οι τριμηνιαίες συνεδριάσεις του Κ.Σ. να γίνονται με φυσική παρουσία των μελών του. Σε έκτακτες περιπτώσεις ή όταν οι οικονομικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν θα μπορούν να γίνονται με τηλεδιάσκεψη.

 

 

 
© 2009-2015 Ο.Κ.Ο.Ε. Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας - All rights reserved.
Η παρούσα ιστοσελίδα (Website) δημιουργήθηκε από τον Γεώργιο Μιχαηλίδη, Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας . Developed by LogicONE