Please wait. Loading...
 

                                                                             ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Ο.Ε.)

 

ΑΡΘΡΟ  1       ΙΔΡΥΣΗ  -  ΕΔΡΑ  -  ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα, Ομοσπονδία των Κυπριακών Σωματείων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα,  που αποτελεί μη κερδοσκοπικό σωματείο με βάση τον Αστικό Κώδικα και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, με επωνυμία ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ   (Ο.Κ.Ο.Ε.).

 

ΑΡΘΡΟ  2       ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΙΝΑΙ:

ΣΚΟΠΟΙ:   

α)  Η συμβολή και η με κάθε τρόπο βοήθεια στον αγώνα του Κυπριακού Λαού για απελευθέρωση, για εξασφάλιση και κατοχύρωση του ενιαίου, της πλήρους Ανεξαρτησίας, κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου, για εξασφάλιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της ως συνόλου για ελευθερία, ειρήνη, δημοκρατία και πρόοδο.   

β)   Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των Κυπριακών Οργανώσεων - μελών, με πλήρη σεβασμό στην αυτοτελή λειτουργία του καθενός, η μελέτη και επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι που ζούνε και εργάζονται στην  Ελληνική Επικράτεια.

γ)   Η μέριμνα και προσπάθεια για τη διαφύλαξη της Εθνικής ταυτότητας, τη διάσωση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ελληνισμού της Κύπρου και την ανάδειξη και ανάπτυξη των πολιτιστικών  επιτευγμάτων και δυνατοτήτων της παροικίας.

δ)  Η αδιάκοπη επαφή και ανάπτυξη στενών δεσμών συνεργασίας, αλληλεγγύης και συντονισμού μεταξύ των μελών αφ’ ενός και αφ’ ετέρου μεταξύ της Ομοσπονδίας και παρεμφερών Οργανώσεων Κυπρίων Αποδήμων άλλων χωρών και με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αποδήμων Κυπρίων.

ε)    Η ενίσχυση και η παραπέρα ανάπτυξη των αδελφικών  δεσμών Ελλάδας και Κύπρου.

ΜΕΣΑ:    Οι σκοποί της Ομοσπονδίας πραγματοποιούνται:

α)  Με τη χρησιμοποίηση κάθε νόμιμου μέσου που τα αρμόδια όργανά της θα αποφασίζουν.

 β)  Με τη διοργάνωση διαλέξεων, εκδηλώσεων, διασκέψεων, εκθέσεων, την έκδοση ειδικών εντύπων, τη χρησιμοποίηση μέσων μαζικής επικοινωνίας, τη συμμετοχή σε συνέδρια αποδήμων,  κ.λ.π.

γ)  Με τη δημιουργία ειδικών επιτροπών μελέτης και έρευνας, την ίδρυση βιβλιοθήκης και αρχείων, τη συνεργασία με παρεμφερείς Οργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τη συνεργασία με δημόσιες ή δημοτικές αρχές κ.λ.π.

δ)   Με τη συνεργασία των νόμιμων οργάνων του Κυπριακού φοιτητικού Κινήματος σε πεδία κοινής δράσης και ενδιαφέροντος.


ΑΡΘΡΟ  3

ΠΟΡΟΙ:  Οι πόροι της Ομοσπονδίας προέρχονται:

α)   Από τα δικαιώματα εγγραφής και συνδρομής των μελών.

β)   Από εισπράξεις παραστάσεων, πωλήσεις εντύπων, εκδηλώσεων, κ.λ.π.

γ) Από δωρεές, κληρονομιές, προσόδους από περιουσία της Ομοσπονδίας, έκτακτες εισφορές μελών, επιχορηγήσεις και προσφορές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, την Κυπριακή ή την Ελληνική Πολιτεία κ.λ.π.

 

ΑΡΘΡΟ  4

ΜΕΛΗ:   Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα ή παρατηρητές.

α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ μπορούν να γίνουν όλα τα Κυπριακά Σωματεία, Σύνδεσμοι, Οργανώσεις, Σύλλογοι, κ.λ.π. που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

1/   Τα μέλη τους είναι οπωσδήποτε Κύπριοι  ή Κυπριακής καταγωγής, ή σύζυγοι Κυπρίων, εγκατεστημένοι μόνιμα στην Ελλάδα.

2/  Οι αρχές, οι σκοποί και οι δραστηριότητες του σωματείου μέλους δεν αντιστρατεύονται και δεν συγκρούονται με τους σκοπούς της Ομοσπονδίας.

3/  ‘Eχουν καθιερωμένες δημοκρατικές διαδικασίες στη λειτουργία τους και σύστημα αναλογικής εκπροσώπησης στα όργανα διοίκησής τους.

Η Ομοσπονδία σε συνεργασία με τα σωματεία - μέλη της μεριμνά και ενδιαφέρεται για τη συγχώνευση, όπου είναι δυνατόν, ομοειδών Σωματείων, ώστε να αποφεύγεται η πολυδιάσπαση και να ενισχύεται η ενότητα της παροικίας.

 

β)   ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΛΗ ή ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ είναι όσα Σωματεία, Σύλλογοι, Οργανώσεις κ.λ.π., δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, ή λειτουργούν ως κομματικά παραρτήματα ή ιδρύθηκαν και εξυπηρετούν εξειδικευμένα επαγγελματικά συμφέροντα (κλαδικές επαγγελματικές οργανώσεις).  Για τις περιπτώσεις αυτές, αποφασίζει το Κ.Σ. ύστερα από έγγραφη αίτηση των ενδιαφερομένων.

Τα  έκτακτα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν και εκλέγονται στα όργανα της Ομοσπονδίας, μπορούν όμως να συμμετέχουν ως παρατηρητές με δικαίωμα λόγου αν το εγκρίνουν τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας.

 

ΑΡΘΡΟ  5       ΕΓΓΡΑΦΗ  -  ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Για να γίνει τακτικό μέλος κάποιο Σωματείο, Ένωση κ.λ.π.:

α)  Υποβάλλει γραπτή αίτηση στη Γραμματεία της Ομοσπονδίας. Το Συνέδριο (Γενική Συνέλευση) της οποίας αποφασίζει για την αποδοχή  ή απόρριψή της, ύστερα από σχετική ενημέρωση και αναφορά του Κ.Σ. επί της αίτησης. Σε περίπτωση αίτησης για εγγραφή νέου Σωματείου που ιδρύθηκε εκεί όπου ήδη λειτουργεί Σωματείο - Μέλος, η αίτηση εξετάζεται από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση και εγκρίνεται με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 των παρόντων αντιπροσώπων που ανταποκρίνονται στα 2/3 τουλάχιστον των Σωματείων - Μελών.

β)    Δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το Καταστατικό της Ομοσπονδίας.

γ)  Καταβάλλει δικαίωμα εγγραφής Ευρώ 30,00. Το ποσό αυξομειώνεται με σχετική απόφαση της Γ.Σ. της Ομοσπονδίας.

δ)  Υποβάλλει αντίγραφο επικυρωμένο του Καταστατικού του.

ε)  Υποβάλλει αντίγραφο επικυρωμένο του Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής για τις τελευταίες πριν την αίτηση αρχαιρεσίες και τα αποτελέσματά τους.

στ) Υποβάλλει επίσης κατάλογο ψηφισάντων στις τελευταίες αρχαιρεσίες και πλήρη κατάλογο των μελών του Σωματείου επικυρωμένο.

Το μέλος που δεν εφαρμόζει πιστά το Καταστατικό ή που συστηματικά δεν εκπληρώνει τις προς την Ομοσπονδία υποχρεώσεις του, υπόκειται σε κυρώσεις, μομφή, επίπληξη, διαγραφή με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου.  Το μέλος που διαγράφεται έχει δικαίωμα προσφυγής στην πρώτη Γ.Σ. η οποία αποφασίζει τελεσίδικα.  Μπορεί επίσης, να ζητήσει από το Κ.Σ. σύγκληση έκτακτης Γ.Σ., ειδικά  για το θέμα αυτό, που υποχρεωτικά συγκαλείται μέσα σε δυο μήνες από την υποβολή του αιτήματος. Μέχρι την τελεσίδικη απόφαση της Γ.Σ. αναστέλλονται τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του μέλους.

 

ΑΡΘΡΟ  6

Ι  -  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

α)  Το κάθε τακτικό μέλος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε χρόνο εισφορά που ορίζεται στο ποσό των Ευρώ 30,00 ανά αντιπρόσωπο - με δυνατότητα του Κ.Σ. της Ομοσπονδίας να αυξομειώσει το ποσό αυτό - για την κάλυψη των αναγκών της Ομοσπονδίας.

β)  Υποβάλλει αναφορά για τις αλλαγές - διαγραφές, νέες εγγραφές, κ.λ.π. - στο μητρώο μελών του, στα όργανα διοίκησής του, κ.λ.π., κάθε χρόνο και πάντως πριν από τις εκλογικές διαδικασίες της Ομοσπονδίας, υποβάλλοντας και πλήρη, ενημερωμένο νέο κατάλογο μελών του.

γ)  Τηρεί το Καταστατικό, συμμορφώνεται στις αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας και συμμετέχει ενεργά στην υλοποίησή τους.

ΙΙ  -  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

α)  Το κάθε τακτικό μέλος δικαιούται να μετέχει στις Γ.Σ., στις ψηφοφορίες, στις εκλογές (να εκλέγει και εκλέγεται - ο αντιπρόσωπος του), εφόσον είναι ταμειακά τακτοποιημένο.

β)   Έχει επίσης, δικαίωμα πρόσβασης και ελέγχου στα βιβλία της Ομοσπονδίας, στα πρακτικά συνεδριάσεων των οργάνων της, και δικαίωμα να ασκεί έλεγχο και κριτική στη διοίκηση.

γ)  Μπορεί να αποχωρεί από την Ομοσπονδία με γραπτή δήλωσή του, που θα αναφέρει σχετική απόφαση της Γ. Συνέλευσης των μελών του, χωρίς όμως δικαίωμα επιστροφής των εισφορών , συνδρομών, κ.λ.π. που κατέβαλε.

δ) Κάθε μέλος της Ομοσπονδίας διατηρεί πλήρως τα δικαιώματα στην αυτόνομη δραστηριότητα και λειτουργία του.

 

ΑΡΘΡΟ  7

Ι  -  ΟΡΓΑΝΑ  ΤΗΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Όργανα της Ομοσπονδίας είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση (ή Συνέδριο).

β) Το Κεντρικό Συμβούλιο (Κ.Σ.)

γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

ΙΙ  -  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ’ Η  ΣΥΝΕΔΡΙΟ

α) Η Γ.Σ. ή Συνέδριο αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ομοσπονδίας.  Αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο από το Νόμο ή το Καταστατικό έχει αρμοδιότητα.  Εγκρίνει τον απολογισμό και προϋπολογισμό της Διοίκησης  και εκλέγει μεταξύ των αντιπροσώπων των μελών που την απαρτίζουν, το Κεντρικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή.

Η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ.  συνέρχεται κάθε δύο χρόνια σε ημερομηνία και τόπο που αποφασίζει το Κ.Σ. Η Γ.Σ. προκηρύσσεται από το Κ.Σ., ανακοινώνεται εγγράφως στα μέλη, 100 τουλάχιστον ημέρες πριν τη σύγκλησή της και αναρτάται σχετική ανακοίνωση στα γραφεία της Ομοσπονδίας.  Η πρόσκληση με την Ημερήσια Διάταξη διαβιβάζεται προς τα μέλη, δημοσιεύεται σε μιαν ημερήσια Πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδα, και αναρτάται στα γραφεία της Ομοσπονδίας 45  ημέρες πριν τη διενέργεια του Συνεδρίου.  Η πρόσκληση αναγράφει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, τις ημερομηνίες, την  ώρα και τον τόπο του Συνεδρίου.

β)  Κάθε μέλος δικαιούται 70 ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ. να υποβάλλει γραπτώς προς το Κ.Σ. οποιοδήποτε θέμα για την ημερήσια διάταξη. Το Κ.Σ. υποχρεούται να συμπεριλάβει τα θέματα στην ημερήσια διάταξη.  Θέματα που δεν έχουν συμπεριληφθεί και έχουν υποβληθεί από μέλη ή έχουν προκύψει εκτός προθεσμιών τίθενται με τον τίτλο Διάφορα και εγκρίνονται στην αρχή της Γ.Σ. με απλή πλειοψηφία.

γ)   ΕΚΤΑΚΤΗ  Γ.Σ.  μπορεί να αποφασίσει και συγκαλέσει μέσα σε 16 ημέρες το Κ.Σ. ή όταν το ζητήσουν με γραπτή αίτηση τους το 1/3 των μελών της Ομοσπονδίας, ή το 1/3 τουλάχιστον των αντιπροσώπων.  Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται το Κ.Σ. να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε δυο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η έκτακτη Γ.Σ. και τα θέματα ημερήσιας διάταξης που προτείνονται.

δ)  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ  Γ.Σ. με αποκλειστικό σκοπό την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού συγκαλείται από το Κ.Σ. ή όταν το ζητήσουν  εγγράφως τα 2/3 των μελών.


ΑΡΘΡΟ  8       ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  -  ΑΠΑΡΤΙΕΣ  -  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

α)  Οι Γ.Σ. προεδρεύονται από τριμελές προεδρείο  που εκλέγεται με το σύστημα της απλής αναλογικής μετά την έναρξη της Συνέλευσης. Το Προεδρείο τηρεί τα πρακτικά των εργασιών του Συνεδρίου.

β)  Οι Γ.Σ. βρίσκονται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται και συμμετέχουν τα μισά συν ένα ταμειακά εντάξει μέλη της Ομοσπονδίας και οι μισοί συν ένας των αντιπροσώπων. Ειδικά στην Καταστατική Συνέλευση απαιτείται η παρουσία των 2/3 των ταμειακά εντάξει μελών και το αντίστοιχο ποσοστό  αντιπροσώπων.  Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, μέχρι το τέλος των εργασιών της, αλλιώς θα αναβάλλεται η λήψη απόφασης.  Αν δεν διαπιστωθεί απαρτία, τότε η Γ.Σ. συνέρχεται ξανά την επόμενη μέρα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα αν είναι τούτο δυνατόν, και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξαρτήτως του πόσα μέλη παρίστανται.

Ειδικά για την Καταστατική Συνέλευση (στη μετ’ αναβολή δεύτερη σύνοδό της), απαρτία υπάρχει όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά (1/2) των ταμειακά εντάξει μελών και το αντίστοιχο ποσοστό αντιπροσώπων. Αν δεν διαπιστώνεται τέτοια απαρτία, η Καταστατική Συνέλευση ξανασυγκαλείται σε δύο μήνες.

γ) Αποφάσεις λαμβάνονται στις Γ.Σ. με πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.  Οι ψηφοφορίες που αφορούν αρχαιρεσίες εκλογής Κ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής, ζητήματα εμπιστοσύνης προς όργανα και προσωπικά θέματα, γίνονται μυστικά. Ειδικά στην Καταστατική Γ.Σ. για να ληφθεί απόφαση απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων αντιπροσώπων των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Τα σχετικά με την είσοδο νέου μέλους που ιδρύθηκε εκεί όπου προϋπάρχει Σωματείο - μέλος, ορίζονται ειδικά στο άρθρο 5 παράγραφος α’ .

δ)   Κάθε αντιπρόσωπος έχει μία μόνο ψήφο, εκπροσωπεί ένα μόνο Σωματείο μέλος και έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται.  Μπορεί να εκπροσωπήσει ένα μόνο αντιπρόσωπο από τον ίδιο Σύλλογο εφόσον προσκομίσει και καταθέσει σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση στο Προεδρείο, προσυπογραφόμενη και σφραγισμένη από τον / την Πρόεδρο και το / τη Γραμματέα του Σωματείου ή από αρμόδια Δημόσια Αρχή.

Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπήσει ένα (1) μόνο αντιπρόσωπο, από το ίδιο σωματείο προερχόμενο, που αποχωρεί των εργασιών του Συνεδρίου, εφόσον κατατεθεί στο Προεδρείο σχετική γραπτή δήλωση του αποχωρούντος. 

 

ΑΡΘΡΟ  9       ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από 5μελή εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Με την εκλογή της καταρτίζεται σε σώμα (Πρόεδρος, Γραμματέας και τρία (3) μέλη). Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφια για τα όργανα.  Η Εφορευτική Επιτροπή επιμελείται τα σχετικά με τις αρχαιρεσίες, εποπτεύει για τη διεξαγωγή τους και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες. Για τις εργασίες της συντάσσονται πρακτικά. 


ΑΡΘΡΟ  10     ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

α)  ΕΚΛΟΓΗ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ.

Η Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) της Ομοσπονδίας συγκροτείται από αντιπροσώπους των Τακτικών μελών της Ομοσπονδίας που εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες των Σωματείων - μελών με απλή αναλογική και εκλογικό μέτρο ένας / μία (1) αντιπρόσωπος για κάθε 50 ψηφίσαντες.  Για τα υπάρχοντα μέλη όμως και τα νέα μέλη που ιδρύονται εκτός μείζονος περιφέρειας Αθηνών και Θεσσαλονίκης και γενικά εκτός πόλεων  όπου λειτουργούν σωματεία - μέλη της Ομοσπονδίας, εκλέγεται ένας / μία (1) αντιπρόσωπος ανά 25 μέχρι τον αριθμό των 100 ψηφισάντων.

Το μέλος που εκλέγει τακτικούς αντιπροσώπους, ένα ή περισσότερους, θεωρείται ότι εκλέγει ταυτόχρονα και τον αντίστοιχο αριθμό αναπληρωματικών, που καταλαμβάνουν τις θέσεις τακτικού αντιπρόσωπου σε περίπτωση που εκλείπει, παραιτείται ή κωλύεται.

Για υπόλοιπο που είναι μισό συν ένα εκλέγεται άλλος ένας / μία αντιπρόσωπος.

Σωματείο που δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις αυτές, δηλ. την εκλογή με απλή αναλογική κατά τις αναλογίες όπως περιγράφονται παραπάνω, αντιπροσωπεύεται κατά παραχώρηση από έναν αντιπρόσωπο που ορίζεται από το Δ.Σ. του σωματείου. Σε κάθε περίπτωση σωματεία-μέλη που δεν διενεργούν εκλογές θα εκπροσωπούνται από  ένα παρατηρητή.

β)    ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ  -  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οι αρχαιρεσίες των Σωματείων - μελών για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στο Συνέδριο, γίνονται υποχρεωτικά   50  ημέρες τουλάχιστον πριν το Συνέδριο.

Κάθε μέλος της Ο.Κ.Ο.Ε. υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία της Ομοσπονδίας τουλάχιστον  40  μέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου:

1/ Αντίγραφο πρακτικού της εφορευτικής του επιτροπής για τις αρχαιρεσίες εκλογής αντιπροσώπων, που θα συμπεριλαμβάνει και τον κατάλογο των εκλεγέντων.

2/  Πλήρη εκλογικό κατάλογο των μελών του.

3/  Κατάλογο ψηφισάντων.

4/  Κατάσταση των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του (αν δεν προκύπτει η οικονομική τακτοποίηση από άλλο έγγραφο, π.χ. κατάλογο ψηφισάντων).

5/ Ότι άλλο εκλογικό υλικό - ενδεικτικά αναφέρονται τα ψηφοδέλτια -  ήθελε κριθεί από το Κ.Σ. αναγκαίο και χρήσιμο για τον έλεγχο που η Ο.Κ.Ο.Ε. θα κάνει για να νομιμοποιήσει τους αντιπροσώπους.

Ο έλεγχος ολοκληρώνεται  από το Κ.Σ. και τα αποτελέσματά του γνωστοποιούνται στα μέλη  10   μέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου.

Όλο το υποβαλλόμενο υλικό, αν δεν είναι πρωτότυπο, πρέπει να είναι επικυρωμένο και σφραγισμένο από τον / την Πρόεδρο και το / τη Γραμματέα του Σωματείου - μέλους.  Η υποβολή του ανωτέρω υλικού στη Γραμματεία της Ο.Κ.Ο.Ε. είναι υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού από το Συνέδριο, με απόφαση του Κ.Σ..  κάθε μέλος δικαιούται να ζητήσει και το Κ.Σ. υποχρεούται να επιτρέψει τον έλεγχο όλου του ανωτέρω υλικού και να χορηγήσει, αν ζητηθούν, φωτοτυπικά αντίγραφα του υλικού ή μέρους του.

Οι  εκλογές για τους αντιπροσώπους γίνονται με μέριμνα του Κ.Σ. την ίδια μέρα Πανελλαδικά, αν  τούτο είναι δυνατόν, και διεκπεραιώνονται σε μία μόνο μέρα.  Σχετικές οδηγίες εκδίδει και κοινοποιεί έγκαιρα το Κ.Σ. της Ο.Κ.Ο.Ε.

Μπορεί να παρίσταται και να προεδρεύει, όπου είναι δυνατόν, με πρωτοβουλία του μέλους, δικαστικός αντιπρόσωπος στην εφορευτική επιτροπή και - υποχρεωτικά για όλα τα μέλη - μέχρι δύο (2) εκπρόσωποι του Κ.Σ.  -  που δεν πρέπει να είναι μέλη του σωματείου στο οποίο αποστέλλονται  -  εξουσιοδοτημένοι εγγράφως, οι οποίοι και προσυπογράφουν το σχετικό πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής.  Οι εκπρόσωποι του Κ.Σ.  υποβάλλον στο Κ.Σ. αμέσως μετά τις εκλογές (και όχι αργότερα από 7 ημέρες) έκθεση με παρατηρήσεις τους.

Παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης που προβλέπεται στο παρόν  εδάφιο, συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου  5,  αλλά και τον αποκλεισμό  του μέλους από τις εργασίες του Συνεδρίου.  Το Κ.Σ. με την ολοκλήρωση του ελέγχου, επιλαμβάνεται άμεσα και αποφασίζει επί των κυρώσεων.   Το μέλος που αποκλείεται έχει δικαίωμα να προσφύγει στο Συνέδριο, που αποφασίζει τελεσίδικα .  Μέχρι τότε η συμμετοχή του  μέλους είναι έγκυρη.

 

γ)   ΤΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να ψηφίζει για εκλογή αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία, μόνο σε ένα Σωματείο του τόπου διαμονής του (αν συμβαίνει να είναι μέλος ταυτόχρονα σε περισσότερα).  Εξασφάλιση αυτής της αποκλειστικότητας γίνεται με ειδικό δελτίο το οποίο θα προμηθεύει η Ομοσπονδία στα μέλη της (με βάση υπεύθυνες δηλώσεις των μελών τους, για την επιλογή του σωματείου στο οποίο θα ψηφίζουν για εκλογή αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία), και το οποίο θα σφραγίζεται ανάλογα από την Εφορευτική Επιτροπή του Σωματείου - μέλους, ή με άλλο πρόσφορο τρόπο που αποφασίζει το Κ.Σ.

 

δ) ΕΚΛΟΓΗ  ΟΡΓΑΝΩΝ  ΤΗΣ  Ο.Κ.Ο.Ε.

Οι υποψηφιότητες για τα όργανα της Ομοσπονδίας κατατίθενται εγγράφως στο Κ.Σ. της Ομοσπονδίας επτά ( 7 ) εργάσιμες ημέρες πριν από το Συνέδριο.  Το Κ.Σ. ερευνά αν πληρούνται οι καταστατικές προϋποθέσεις και καταρτίζει το ψηφοδέλτιο.

Το ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει τους συνδυασμούς και τους ανεξάρτητους υποψηφίους για το Κ.Σ. και στο κάτω μέρος τους υποψηφίους για την Ελεγκτική Επιτροπή. Ο κάθε αντιπρόσωπος βάζει στο ψηφοδέλτιο υποχρεωτικά 15  σταυρούς για το Κ.Σ. και  3  σταυρούς για την Ε.Ε. σε ένα ή περισσότερους υποψηφίους του ιδίου ή άλλου συνδυασμού ή ανεξάρτητου υποψηφίου.

Οι  15  θέσεις του Κ.Σ. και οι  3   της Ε.Ε. κατανέμονται στους συνδυασμούς και τους ανεξάρτητους υποψηφίους με εκλογικό μέτρο 1/15  και 1/3 αντίστοιχα (στρογγυλεμένο προς τα πάνω) του συνόλου των αντίστοιχων σταυρών των έγκυρων ψηφοδελτίων, αναλογικά, βάσει του συνολικού αριθμού σταυρών του συνδυασμού ή ανεξάρτητου υποψηφίου.  Τυχόν αδιάθετες έδρες κατανέμονται στους συνδυασμούς ή ανεξάρτητους υποψηφίους που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψήφων. Σε περίπτωση  ισοδυναμίας  γίνεται  κλήρωση.  Στους  συνδυασμούς  που  εξέλεξαν άτομο / α στο αντίστοιχο όργανο, θα μοιράζονται οι θέσεις κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης, ενώ τα υπόλοιπα άτομα κάθε συνδυασμού θα θεωρούνται αναπληρωματικά και θα έχουν τη δυνατότητα κατάληψης θέσης του συνδυασμού τους όταν αυτή κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο.

 

ΑΡΘΡΟ  11     ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το 15μελές Κ.Σ. που εκλέγεται συνέρχεται μέσα σε 10 ημέρες με πρόσκληση του / της πρώτου σε ψήφους από τον πρώτο συνδυασμό και καταρτίζεται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, Περιφερειακούς Αντιπροέδρους (οι περιφέρειες των οποίων προσδιορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ομοσπονδίας), Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα, Οργανωτικό Γραμματέα και Ταμία, σε πρώτη ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία και  -  σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής  -  σε επαναληπτική ψηφοφορία με σχετική πλέον πλειοψηφία.  Οι ανωτέρω αξιωματούχοι αποτελούν και την Εκτελεστική Γραμματεία, η οποία προωθεί τις αποφάσεις του Κ.Σ. Κατά τη συγκρότηση του Κ.Σ. ή κατά τη διάρκεια της θητείας του αν κριθεί σκόπιμο, το Κ.Σ. θα μπορεί να αναθέτει αρμοδιότητες με  ανάλογες ευθύνες στα μέλη του.

Το Κ.Σ. συνεδριάζει σε ανοικτές συνεδριάσεις, τακτικά κάθε τρεις μήνες σε τόπο και ημερομηνία που προαποφασίζεται.  Η ημερήσια διάταξη κοινοποιείται τουλάχιστον 7 ημέρες πριν.  Βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται τα 8 από τα 15 μέλη του.  Αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.  Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του / της Προέδρου.

Έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται όταν το αποφασίσει το ίδιο το Κ.Σ. ή ο / η Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως 7 από τα τακτικά μέλη του.

Μέλος του Κ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 τακτικές συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον / την επόμενο αναπληρωματικό.  Αν ο αριθμός των μελών του Κ.Σ. περιοριστεί  σε 7 μέλη  -  και έχει εξαντληθεί ο κατάλογος των αναπληρωματικών  -  θεωρείται ότι  το Κ.Σ. παραιτείται και συγκαλείται μέσα σε 30 μέρες έκτακτο συνέδριο για την εκλογή της νέας διοίκησης. Μέχρι την εκλογή, το απερχόμενο Κ.Σ. ασκεί διοίκηση συντήρησης και μόνο.

Το Κ.Σ. διοικεί την Ομοσπονδία μεταξύ δύο Γ.Σ. ( Συνεδρίων ) στα πλαίσια του Νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ.

Το Κ.Σ. έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί Επιτροπές με μόνιμο (π.χ. επιτροπή  Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε., Περιφερειακές επιτροπές) ή προσωρινό χαρακτήρα και να εγκρίνει Κανονισμούς για τη λειτουργία τους.

 

 

ΑΡΘΡΟ  12     ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΜΕΛΩΝ  ΤΟΥ  Κ.Σ.

α)  Ο / Η Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ομοσπονδία προς τις κρατικές αρχές, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δικαστήρια οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας. Υπογράφει όλα τα έγγραφα της Ομοσπονδίας.  Όταν απουσιάζει τον / την αντικαθιστά και τον / την αναπληρώνει ο / η Αναπληρωτής  Πρόεδρος .

β)  Ο / Η Γενικός Γραμματέας φροντίζει το αρχείο και τα μητρώα της Ομοσπονδίας και συνυπογράφει με τον / την Πρόεδρο όλα τα έγγραφα.  Ο / Η Αναπληρωτής Γραμματέας  αντικαθιστά και αναπληρώνει το / τη Γενικό Γραμματέα  όταν απουσιάζει ή κωλύεται, και κυρίως τηρεί τα  Πρακτικά κατά τις συνεδριάσεις του Κ.Σ., τα οποία συνυπογράφουν όλα τα παριστάμενα μέλη.

γ)    Ο / Η Οργανωτικός Γραμματέας σε συνεργασία με τον / την Πρόεδρο και τον / την  Γενικό Γραμματέα τηρεί το μητρώο μελών, συντονίζει τα σχετικά με την εκλογή αντιπροσώπων, και γενικότερα φροντίζει για τα οργανωτικά της Ο.Κ.Ο.Ε.

δ)   Ο / Η Ταμίας έχει τη φροντίδα του Ταμείου και γενικά της οικονομικής διαχείρισης της  Ομοσπονδίας. Με απόφαση του Κ.Σ. ορίζεται ότι κάθε ποσό που σε κάθε περίπτωση δεν υπολείπεται των 500 Ευρώ, υποχρεωτικά κατατίθεται σε Τράπεζα που αποφασίζει το Κ.Σ. Αναλήψεις, καταθέσεις γίνονται από τον / την Ταμία ή νόμιμα από το Κ.Σ. εξουσιοδοτημένο άτομο.

Τα αξιώματα των μελών του Κ.Σ. είναι τιμητικά και άμισθα.

 

ΑΡΘΡΟ  13     ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στις αρχαιρεσίες για την εκλογή του Κ.Σ. εκλέγεται και η τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή.  Η Ε.Ε. συνέρχεται και καταρτίζεται σε σώμα με εκλογή Προέδρου και Γραμματέα μέσα σε 1 μήνα από την εκλογή της.  Ο / Η Πρόεδρος συγκαλεί όταν είναι ανάγκη και  ιδίως ενόψει Γ.Σ.,  οπότε ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας και συντάσσει σχετική έκθεση.

Βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται τα δύο από τα τρία μέλη της και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του / της Προέδρου.

 

ΑΡΘΡΟ  14     ΒΙΒΛΙΑ  ΤΗΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Η Ομοσπονδία τηρεί τα εξής βιβλία:

α)   Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ( Συνεδρίων )

β)   Βιβλίο πρακτικών Κεντρικού Συμβουλίου

γ)   Βιβλίο Ταμείου

δ)   Βιβλίο Ελεγκτικής Επιτροπής

ε)   Βιβλίο Μητρώου Μελών

στ) Βιβλίο Περιουσίας

ζ)   Βιβλίο Πρωτοκόλλου

 

ΑΡΘΡΟ  15     ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η Ομοσπονδία έχει σφραγίδα σχήματος κυκλικού όπου περιφερειακά αναγράφεται η επωνυμία, και το έτος ίδρυσής της.  Στο κέντρο υπάρχει παράσταση με αρχαίο χάρτη της Κύπρου και τις λέξεις «ΚΟΙΝΟΝ ΚΥΠΡΙΩΝ».

 

ΑΡΘΡΟ  16     ΔΙΑΛΥΣΗ

Η Ομοσπονδία διαλύεται στην περίπτωση που προβλέπουν οι σχετικοί Νόμοι και ο Αστικός Κώδικας ή αν τα μέλη της παραμείνουν λιγότερα από 2 ή αν το αποφασίσει η Γ.Σ. με απαρτία των 2/3 των προς τούτο εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.  Με τη διάλυση της Ομοσπονδίας η  όποια περιουσία της προσφέρεται για πολιτιστικούς ή κοινωφελείς σκοπούς σχετικούς με την Κύπρο με μέριμνα της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αθήνα.


ΑΡΘΡΟ  17     ΕΡΜΗΝΕΙΑ  ΑΡΘΡΩΝ

Για ό,τι δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία και νομολογία.  Σε περίπτωση αμφιβολιών ή αμφισβήτησης, αυθεντική ερμηνεία των άρθρων κάνει μόνο η Γ.Σ. ( Συνέδριο ) της Ομοσπονδίας.

 

ΑΡΘΡΟ  18     ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Το Κ.Σ. μπορεί να συντάξει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Ομοσπονδίας, ο οποίος θα εφαρμοστεί ύστερα από έγκριση της Γ. Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ  19    

Η  Ο.Κ.Ο.Ε. μπορεί με απόφαση της Γ. Συνέλευσης να συμμετάσχει σε Τριτοβάθμιες Οργανώσεις.  H εκλογή των μελών που θα εκπροσωπούν την Ο.Κ.Ο.Ε. σ’ αυτές θα γίνεται από το Κ.Σ. της Ομοσπονδίας.


ΑΡΘΡΟ  20

Το παρόν τροποποιημένο Καταστατικό που αποτελείται από 20 άρθρα, εγκρίθηκε από τους νομίμους αντιπροσώπους των μελών της Ο.Κ.Ο.Ε. στο Καταστατικό Συνέδριο της 21/05/2005.

 
© 2009-2015 Ο.Κ.Ο.Ε. Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας - All rights reserved.
Η παρούσα ιστοσελίδα (Website) δημιουργήθηκε από τον Γεώργιο Μιχαηλίδη, Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας . Developed by LogicONE